NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası

Nakliyat sigortaları ne tür zararları karşılar hiç düşündünüz mü? Aşağıda yer alan Nakliyat Emtea sigortası klasik bir sigorta olup bu sigortanın neleri kapsayıp neleri kapsamadığı bilgisi aşağıda yer almaktadır.

HDI SİGORTA A.Ş., bu poliçeyle sigortalının beyanına dayanarak yazılan metin, ekli ve yazılı Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları, özel şartlar ve
klozlar dairesinde ve gereken ücret ve teferruatın ödenmesi karşılığında yukarıda tanımlanan malların emtia nakliyat sigortasını temin eder.

Aşağıda imzası bulunan sigortalı, poliçenin genel ve özel şartlarından ve sair muhtevasından bilgi edinip hepsini kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini,
nakliyeci ve diğer tüm mesul 3.şahıslar aleyhindeki rücu haklarını korumak üzere gereken bütün tedbirleri vaktinde alacağını ve yukarıda tekrarlanan
bildirimlerinin doğru olduğunu beyan ve ikrar eder.

KAMYON KLOZU
İş bu sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1,8,17,18,19,20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması,
yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları muafiyetsiz
temin eder. Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer.

Sigorta, malları taşıyan kamyon ya da treylerin göl veya denizdeki nakillerinde de Deniz Yoluyla Yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartlar (20.madde kaldırılmak kaydıyla) gereğince şamildir. Yükleme, Boşaltma, Aktarma Rizikoları Hariçtir.

– Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and
– Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.2003 cl.370 inc.Endorsement (Enstitü Radyoaktif Kirlenme, Kimyasal, Biyolojik, Biyokimyasal ve Elektro-
manyetik Silahlar İstisna Klozu 10.11.2003 cl.370 (Zeyili Dahil))
– Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 a (1994) (Nükleer Enerji Rizikoları İstisna Klozu NMA 1975 a (1994))
– Seepage and Pollution Exclusion Clause (01.01.1987) (Sızıntı ve Kirlenme İstisna Klozu (01.01.1987))

İşbu sözleşme ile verilen teminat, taşıma taahhüdünde bulunan ve/veya taşıma işini fiilen yapan nakliyecinin (alt taşıyıcılar dahil) tüzel kişiliği haiz olması şartıyla geçerlidir.

Bu poliçenin tabi olduğu klozlarda yer alan “This insurance is subject to English law and practice. (Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır.)” hükmü, “Bu sigorta Türk Kanun ve Tatbikatına bağlıdır.”
olarak değiştirilmiştir. İşbu sigorta sözleşmesi ile kapsam dahiline alınmış riskler ile, kapsam dışı bırakılmış risklerin yer aldığı T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca onaylı Sigorta Genel Şartlarını ve Klozlarını poliçeyle birlikte teslim aldım.
İşbu poliçede kararlaştırılan sigorta priminin ödeme yeri sigortacı veya acentesinin adresidir.

istanbul evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat evden eve nakliyat Uluslararası Evden Eve Nakliyat Uluslararası Evden Eve Taşımacılık Evden Eve Nakliyat evden eve taşımacılık Evden Eve Nakliyat Şirketleri Uşak Evden Eve Taşımacılık